Voorwaarden

In Den Eenhoorn

Titia Van De Velde
Ezelstraat 131
8000 Brugge (West-Vlaanderen)

tel 0032 (0) 50 33 42 46
btw BE0518358991

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van In Den Eenhoorn en genieten voorrang op de eventuele voorwaarden van de leverancier, klant of partner.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig als deze schriftelijk zijn medegedeeld.
1.3 Onder ‘klant’ wordt verstaan iedere bezoeker elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met In Den Eenhoorn in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 In Den Eenhoorn is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden voor levering of doorverkoop.

Artikel 2: Overeenkomsten en aanbod
2. 1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door In Den Eenhoorn per e-mail wordt verstuurd naar de klant of wanneer de klant zelf een bestelling plaatst via de webwinkel. De klant en In Den Eenhoorn komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Elke verstrekte order bindt In Den Eenhoorn slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de order.
2.2 Tenzij anders vermeld zijn de tweedehands boeken in goede staat; ze vertonen licht tot matige gebruikssporen. De boeken bevatten geen beschadigingen zoals daar zijn; ontbrekende/loszittende katernen, ontbrekende rug of kaft, uitgescheurde, besmeurde, beschreven, uitgesneden pagina’s of boekdelen. We verkopen geen bibliotheekexemplaren; geen gelamineerde kaften of bibliotheekstempels. Afwijkingen worden openomen bij de informatie van het boek.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informatie vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief 6% btw, alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld is deze 30 kalenderdagen geldig.
3.2 De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
3.3 Facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste 30 kalenderdagen na factuurdatum, netto, zonder korting.
3.4 Naast contante betaling aanvaarden we ook bankoverschrijving en electronische betaling via PayPal, Bancontact/Mister Cash en Ideal.

Artikel 4: Levering
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In Den Eenhoorn streeft ernaar om bestellingen binnen de 24 uur te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling en betaling. In Den Eenhoorn maakt uitsluitend gebruik van traceerbare en/of aangetekende en/of verzekerde zendingen.
4.2 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.3 Levering gebeurt op risico van de klant.
4.4 Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

Artikel 5: Klachten en aansprakelijkheden
5.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
5.2 Alle klachten moeten binnen de 8 kalenderdagen na datum van verzending ingediend worden adhv een aangetekend schrijven.In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht van Brugge bevoegd. Indien er een proceduremoet ingeleid worden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 50 euro. Tevens zijn verwijlinteresten à rato van 5 % verschuldigd vanaf factuurdatum.